Gmina Stary Zamość informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056):

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma:

EKO-KRAS Sp. z o. o.

ul. Marii Konopnickiej 27D

23-204 Kraśnik

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [link]

miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów

 

osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [link]

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

       Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Gminy Stary Zamość na placu po GS SCH w Starym Zamościu.

       PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stary Zamość następujące rodzaje segregowanych odpadów:

meble i inne odpady wielkogabarytowe

odpady zielone

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady niebezpieczne

styropian budowlany i opakowaniowy

zużyte opony

odpady poremontowe i budowlane

       Szczegółowy regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Zamościu znajduje się [tutaj]

 

  • Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi [link]

 

  • Informacja o miejscach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na placu po GS SCH w Starym Zamościu.

 

PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

 

 

Podmioty odbierające odpady pochodzące z działalności rolniczej:

 

ODPADY FOLII I SZNURKA

 

LP. NAZWA PODMIOTU ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KONTAKT
1. PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC Zawada 63,
24-160 Wąwolnica
tel. 691 122 387

2.

Lub-Eco-Plus ul. Metalurgiczna 17c,
20-234 Lublin
tel. 502 636 439
3. Dział Utylizacji Odpadów Stara Wieś,
21-010 Łęczna
tel. 81 752 10 44 (45)
4. EastEco Daniel Czyżak ul. Podleśna 42,
21-512 Zalesie
k. Białej Podlaskiej
tel. 514 687 876
5. REMONDIS
Sp. z o.o.
ul. Puszkina 41,
42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. 501 230 542
6. GREEN-LAND Łazy 292A,
21-400 Łuków

tel. 515 901 946

503 105 787

OPONY

 

LP. NAZWA PODMIOTU ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KONTAKT
1. P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas ul. Fabryczna 16,
24-320 Poniatowa
tel. 691 370 360
2. Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50,
24-320 Poniatowa
tel. 667 713 999
3. Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6,
22-100 Chełm
tel. 667 955 230
667 955 016
4. Trans Południe
Sp. z o.o.
Podgrodzie 8b,
39-200 Dębica
tel. 14 680 87 03
500 009 860

ODPADY MECHANIKI POJAZDOWEJ

 

LP. NAZWA PODMIOTU ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KONTAKT
1. Eko Prim Sp. z o.o. Ul. Metalurgiczna 17H,
20-234 Lublin
Tel. 81 749 09 26