WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 poz.1490)

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu  29 października  2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość  oraz n/w sołectwie , oznaczona działką nr 244/3  o pow. 0,50 ha rolna, nieuzbrojona, nieobciążona, położona w miejscowości Stary Zamość bez ustalonego dojazdu, ujawniona w kw nr ZA1Z/00056952/1.

Cena wywoławcza 6520,00 zł

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj.:  działki oznaczonej numerem  244/1,244/2, 243, 245, ark. mapy ewidencyjnej  nr 1położonych w obrębie Stary Zamość.

 

            Przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić do 11.01.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  72 /2015 z dnia  25.11. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Kolonia Udrycze

Budynek sklepu usytuowany na działce nr 189

w obrębie Kolonia Udrycze

kw nr ZA1Z/00102718/7

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 68 m²  oraz przyległy grunt  o pow.100  m²   

Prowadzenie działalności gospodarczej

150 zł brutto za  68 m² powierzchni użytkowej budynku

                                                                            

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość Nr 65 /2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

 

Lp

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Stary Zamość

obręb: Stary Zamość

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 244/3

kw nr ZA1Z/00056952/1

 

 

0,50 ha

 

 

 

R IVa       0.09 ha

R IVb       0,27 ha

Ps V         0,14 ha

 

 

rolna

 

 

 

 

6520,00 zł

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.782 z późn. zm. ) upływa z dniem 10 .12.2015 r.

 

 

                                                                                                                

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości,

                że w dniu 30.10.2015 r. o godz. 11:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem jednej kondygnacji budynku administracyjno-magazynowego  usytuowanego na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest parter z rampą i piwnica w budynku administra-cyjno-magazynowym o pow. 186,126 m²  oraz przyległy grunt  o pow. 150 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym  w dniu 26.08.2015 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  26.10.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 31sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 1,00 ha z  działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha - wywoławcza wysokość czynszu 2,90 q pszenicy rocznie.

2. Udrycze-Koniec – 0,80 ha z działki nr  912/5 o powierzchni 8,28 ha - wywoławcza wysokość czynszu 2,37 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30.10.2015 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 26.10.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.