WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U.2021.2213)

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana podana
w wykazie wywieszonym w dniu 09.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:

działka nr 709/2 o pow. 0,30 ha, położona w obrębie Wierzba – cena wywoławcza 6 800,00 zł.

W/w działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00083366/4, nie posiadająca bezpośredniego dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ww. działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek bezpośrednio graniczących
z działką nr 709/2 położoną w obrębie Wierzba: działka nr 709/4, 710, 709/1 oraz 708/1.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 06.03.2023 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 06.03.2023 r. do godz. 12:00 zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość pisemnego zgłoszenia.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Zamościu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

                                                             WÓJT GMINY

                                                             Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość, stanowiącym własność Gminy Stary Zamość. Pomieszczenia przeznaczone są na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość, określonej w ustawie z dnia 27.10.2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (
Dz.U.2022.2527) oraz opieki stomatologicznej.

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia użytkowe o pow. 201 m², znajdujące się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 w miejscowości Wierzba, przeznaczone na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość, określonej w ustawie
  z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2022.2527) oraz opieki stomatologicznej a także przyległy grunt o pow. 1 100 m².
 2. Ww. budynek usytuowany jest na działce nr 110 w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość.
  Działka jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00010532/7.
 1. Przedmiot przetargu został ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu wywieszonym w dniu 09.12.2022 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość,
  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Wierzba. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 13.12.2022 r.
 2. Wywoławcza wysokość czynszu najmu miesięcznie 3 500 zł brutto za całą powierzchnię pomieszczeń użytkowych.

Dodatkowe informacje:

- Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.03.2023 r. na czas nieokreślony.

- Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do udzielania podstawowych usług zdrowotnych w przedmiocie przetargu niezwłocznie tj. od 01.03.2023 r.

- Czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, publikowanym przez GUS. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

- Najemca poza czynszem zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich opłat i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotu najmu, a w szczególności kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz stałych odpadów komunalnych, wywozu nieczystości
i odpadów medycznych, podatków, remontów i napraw bieżących, ubezpieczenia oraz opłat za inne media (m.in. energia i gaz) na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z dostawcą usług.

- Odśnieżanie i sprzątanie obiektu oraz terenu będącego przedmiotem przetargu należeć będzie do Najemcy.

- Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu ani jego części osobie trzeciej do używania oraz podnajmować bez wyrażonej na piśmie zgody Wynajmującego. Najemca po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego może podnajmować pomieszczenia w lokalu tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym usługi zdrowotne.

- Za ewentualne adaptacje (budowa ścianek działowych wymaga pisemnej zgody Wynajmującego), zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt, w tym medyczny odpowiedzialny jest Najemca zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i finansowym.

- W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2022.1731 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 03.02.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość dokument potwierdzający posiadanie statusu podmiotu leczniczego.

- Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 03.02.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oświadczenie, że zapewnią w lokalu świadczenie nieodpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologicznej na podstawie umowy z NFZ.

- Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza.

            Przetarg ustny na wynajem w/w pomieszczeń odbędzie się w dniu  07 lutego 2023 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
 2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 03.02.2023 r.na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

 

WÓJT  GMINY

                                                                                                           (-)  Waldemar  Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  136/2022  z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

działka nr 36/3

kw nr ZA1Z/00052707/1

0,69 ha

RII 0,51 ha

RIIIa 0,18 ha

użytkowanie rolnicze

2,24 q

pszenicy rocznie

   

działka nr 206/1

kw nr ZA1Z/00052707/1

0,23 ha

RII 0,01 ha

RIIIa 0,22 ha

użytkowanie rolnicze

0,65 q

pszenicy rocznie

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 132/2022 z dnia 08.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wywoławcza wysokość czynszu najmu
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek Ośrodka Zdrowia usytuowany na działce nr 110

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00010532/7

 

Pomieszczenia użytkowe przeznaczone na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych o pow. 201 m², znajdujące się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 oraz      

przyległy grunt o pow.
1 100 m²

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych 3 500 zł brutto

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość nr  133/2022  z dnia 08.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 709/2

kw nr ZA1Z/ 00083366/4

0,30 ha

RIIIb 0,06 ha

RIVa 0,24 ha

Nieruchomość gruntowa 6 800,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 26.01.2023 r.