Stary Zamość , 5.08..2016 

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

 

                że w dniu 9.09.2016 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku magazynu zbożowego o pow. 455 m² usytuowanego na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek magazynu zbożowego o pow. użyt. 455 m²  oraz rampa i przyległy grunt  o pow. 450 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 13.07.2016 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 3,00 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej  budynku.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  5.09.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.
Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 110/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ł II 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,89 q

pszenicy rocznie

0,47 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R IIIa 0,13 ha,
Ł II 0,34 ha
użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

8,28 ha

RII 0,21ha,
RIIIa 0,59 ha
użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

153/189 ha z działki nr 918

1,89 ha

RII 0,32 ha,
RIIIa 0,44 ha,
RIIIb 0,91 ha,
RIVa 0,20 ha,
RV 0,02 ha
użytkowanie rolnicze

3,99 q

pszenicy rocznie

285/349 ha z działki nr 955 3,49 ha R IVa 0,29 ha,
R V 3,20 ha
użytkowanie rolnicze

1,80 q

pszenicy rocznie

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
 Nr 107 /2016 z dnia 11.07. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powie-rzchnia nieru-chomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny

o pow. 455,00 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

3,0 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.782   z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 1.02.2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 68 m² usytuowanego na działce nr 189 w obrębie Kolonia Udrycze  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość.

Działka nr 189 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. 68 m²  oraz przyległy grunt  o pow. 100 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 25.11.2015 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 150 zł brutto za 68 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  27.01.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 78/2015   z dnia 18.12.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                                                          

Lp

właściciel

miejsce położenia nierucho-
mości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość wywoławcza czynszu najmu w q pszenicy

1

2

3

4

5

6

1

Gmina Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

działka nr 389

0,81 ha

R IIIb 0,22 ha
R IVa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

1,77 q

2

Gmina Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

0,80 ha

R II 0,21 ha
R IIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

1,20 ha z działki nr 912/5

1,20 ha

R II 0,32 ha
R IIIa 0,88 ha

użytkowanie rolnicze

3,55 q

działka nr 1125

1,44 ha

R IIIa 0,66 ha
R IIIb 0,32 ha
R IVa 0,15 ha
R V 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

3,78 q

działka nr 1128

2,67 ha

R IVa 0,17 ha
R V 2,50 ha

użytkowanie rolnicze

1,61 q

działka nr 549

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 550

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 551

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 943/3

1,16ha

R II 0,32 ha
R IIIb 0,38 ha
R IVa 0,21 ha
R V 0,25 ha

użytkowanie rolnicze

2,57 q

0,80 ha z działki nr 912/5

0,80 ha

RII 0,21 ha
RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

działka nr 543

0,20 ha

Ł III 0,20 ha

użytkowanie rolnicze

0,38 q

153/189 z działki nr 918

1,89 ha

RII 0,26 ha,
RIIIa 0,36ha

użytkowanie rolnicze

4,00 q

285/349 z działki nr 955

3,49 ha

RIIIb 0,73ha,
RIVa 0,40ha,
RV 2,63ha

4,16 q

3

Gmina Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

działka nr 331/1

1,20 ha

R IVa 0,83 ha,
R V 0,37 ha

użytkowanie rolnicze

1,93 q

1,09 ha z działki nr 667/1

1,09 ha

R IIIa 0,64ha,
RIVa 0,23ha,
RV 0,22ha

użytkowanie rolnicze

2,39 q

0,60 ha działka nr 413

0,60 ha

RIIIa 0,35ha,
RIIIb 0,20 ha,
RIVb 0,05ha

użytkowanie rolnicze

1,53 q

4

Gmina Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 377

1,02 ha

RIIIa 0,78ha,
RIIIb 0,24ha

użytkowanie rolnicze

2,76 q

2,46ha z działki nr 378/4

2,46 ha

RIIIa 0,12ha,
RIIIb 0,73ha,
RIVa 1,61ha

użytkowanie rolnicze

5,47 q

0,60 ha z działki nr 309

0,60 ha

RIIIa 0,10 ha,
RIIIb 0,09 ha,
RIVa 0,41ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q