Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 261 /2010 dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Kolonia Udrycze

Budynek sklepu

 

 

 

 

 

 

Budynek jednokondygnacyjny wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności handlowej

3,0 zł brutto za 1m powierzchni budynku

 

 

Stary Zamość , 4.06.2010

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

  • podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane w wykazie wywieszonym w dniu 22 października 2009r w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość ,oraz n/w sołectwie , oznaczone działkami nr :

  1. 235/12 o pow.1,5570 ha zabudowana 2 budynkami magazynowymi położona w m. Stary Zamość , cena wywoławcza 82 938,00 zł

  2. 235/8 o pow. 0,69 ha , niezabudowana położona w m. Stary Zamość cena wywoławcza 18 455,00 zł

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 lipca 2010 r. o godzinie 11°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić do 12.07.2010 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .

 

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena nieruchomości osiagnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

 

Stary Zamość , 2.06.2010

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajm nieruchomości zabudowanych , położone w miejscowości Wierzba stanowiące własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości zabudowane podane w wykazie wywieszonym w dniu 4 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w sołectwach miejscowości Wierzba

1. Budynek piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 370,95 m wraz z przyległym gruntem , przeznaczony do produkcji pieczywa

Wywoławcza wysokość czynszu - 8,0 zł brutto za 1m powierzchni budynku

2. Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1 Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 455,00 m wraz z silosami i przyległym gruntem przeznaczony do skupu zboża

Wywoławcza wysokość czynszu - 2,0 zł brutto za 1 m powierzchni budynku

3. Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce nr 102/1

Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 912,14 m wraz z przyległym gruntem przeznaczony do sprzedaży materiałów budowlanych

Wywoławcza wysokość czynszu - 2,0 zł brutto za 1 m powierzchni budynku

 

Przetarg ustny na wynajm w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 lipca 2010 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 12.07.2010 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 251 /2010 z dnia 23 kwietnia  2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomo-ści

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

1.Budynek piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

 

 

 

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 370,95 m² wraz z  przyległym gruntem

Produkcja pieczywa

8,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku

2.Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 455,00 m²  wraz z silosami i przyległym gruntem

Skup zboża

2,0 zł brutto za   1 m² powierzchni budynku

 

 

3. Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce           nr 102/1

 

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 912,14 m²  wraz z przyległym gruntem

Sprzedaż materiałów budowlanych

2,0 zł brutto za   1 m² powierzchni budynku

 

 


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  248 /2010 z dnia  31 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO


 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek pawilonu handlowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Budynek dwukondygnacyjny         o pow. 895,70 m²          wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności handlowej

5,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku