Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zarezerwowano kwotę
780 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych......780 zł