Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza

 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41S. nr. rej. LZA K808, rok produkcji 2000, przebieg 419 853 km.

Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się dnia 26.09.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacać najpóźniej w dniu przetargu na konto Urzędu Gminy Stary Zamość: Nr 18 9610 0002 0020 0420 2012 0014 BS Izbica.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia mienia ruchomego. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.  Zastrzega się unieważnienie przetargu z ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Ze stanem technicznym autobusu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 616 42 31.

Wójt Gminy Stary Zamość informuje mieszkańców gminy, że w Urzędzie Gminy Stary Zamość (pok. nr 14) został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów.

Zainteresowani właściciele lasów mogą do 25.09.2014 r. składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Po złożeniu zastrzeżeń i wniosków decyzję o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu rozpatruje Starosta Zamojski.

Informacji udziela się w pokoju nr 12 i 14.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasów będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

nieodplatna pomoc benif prow

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje iż dnia 3 stycznia 2014 roku (piątek), o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu, odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość".

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów;

- dowodu osobistego
- zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

ZAPRASZAMY