zdalna szkola plus

zdalna szkola

ue premia za aktywnosc 2020

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia dla aktywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Premia dla aktywnych”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 776 871,76 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Stary Zamość 6, 22-417Stary Zamość

tel./fax. 84 6163243

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 32 osób (20K i 12M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia GOPS z terenu gminy Stary Zamość poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu Gminy Stary Zamość będące klientami GOPS - 32 osoby (20K i 12M), w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne-zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Łącznie 32 osoby i 38 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęte również otoczenie osób wykluczonych społecznie tj. rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (małżonkowie i dzieci), których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników projektu.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.

2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

3. Trening Kompetencji Społecznych.

4. Indywidualne wsparcie psychologiczne.

5. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i cyberprzemocy

6. Warsztaty autoprezentacji

7. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania z

Dietetykiem.

8. Warsztaty gospodarowania budżetem domowym.

9. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.

10.Pośrednictwo pracy.

11. Staże zawodowe.

7. Działania o charakterze środowiskowym.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 4 osoby.

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 22 osoby.

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-3 osoby.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 2.01.2020 r. do 29 lutego 2020 w sposób ciągły aż do zebrania się pierwszej grupy 16 uczestników projektu. Druga tura rekrutacji (16 osób) odbędzie się
w miesiącach styczeń- luty 2021.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Stary Zamość [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Zamościu adres: Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość z dopiskiem „rekrutacja - projekt”.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 

 

 

 

 

premia dla aktywnych plakat st zam 2020

prow 2014 2020 plac zabaw Udrycze Kolonia

efrr

Gmina Stary Zamość przystapiła do realizacji projektu pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17

Całkowita wartość projektu wynosi 5 930 367,22 zł wartość unijnego dofinansowania 4 580 364,91 zł
Nr projektu: RPLU.13.04.00-06-0047/17
Rozpoczecie realizacji: 28.08.2017 r.
Zakończenie realizacji: 26.11.2020 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.

Głównym celem jest poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Stary Zamość. Zrealizowane zostaną zadania: 1) Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na utworzenie CUS (nadanie obiektowi nowych funkcji użytecznych-społecznych, kulturowych, zagospodarowanie terenu, wyposażenie budynku w meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny; 2) Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej (nadanie przestrzeni nowych funkcji użytkowych-społecznych): montaż 3 urządzeń do zabawy i 2 do ćwiczeń na fundamentach betonowych, wyposażenie w 4 ławki, wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw, uporządkowanie terenu. Projekt służy realizacji zintegrowanych działań zorientowanych na poprawę zagospodarowania przestrzennego oraz stanu środowiska przyrodniczego a przede wszystkim przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu, będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji zamieszkujący sołectwo Wierzba Pierwsza, w tym szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak również mieszkańcy gminy korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury i potencjalni turyści, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, działający na terenie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: a) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury - 650 osób, b) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt. c) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 2,46 ha. d) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1 e) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 1 EPC.

Efekty i rezultaty projektu stanowią przejaw wypełniania Celu Szczegółowego 3 "Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" poprzez wspieranie podejmowania zatrudnienia przez osoby mające z tym problem oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia społecznego. Działania ukierunkowane na zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego na terenie gminy możliwe będą poprzez następujące kierunki interwencji: - Rozbudowa narzędzi zapewniających osobom wykluczonym dostęp do usług publicznych; - Rozwój aktywnych, form pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym społecznie; - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.