WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 j.t.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w IV kwartale 2013 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 1. I.RODZAJ ZADANIA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 1. II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCHREALIZACJĘ W/W ZADANIA w IV kwartale 2013 roku: 40 000 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

W roku 2012 zadanie było realizowane przez: a) Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 162 000 zł, b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, - wysokość dotacji 8 000 zł.

W 2013 roku na realizację zadania przeznaczono: 120 000 zł Klub Sportowy ,, OMEGA”, 3 000 zł Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”,

 1. III.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

- Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 j.t.)

- Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

 1. IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w IV kwartale 2013 roku do dnia 31.12.2013 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 1. V.OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

- Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2013 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu - sekretariat

- Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t.)oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

- Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

- Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

 1. VI.TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

- Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

- Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

- Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

dla50 plus 200x100min

www.fil.lublin.pl

 

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

 • bialskiego
 • Powiat m. Biała Podlaska
 • chełmskiego
 • Powiat m. Chełm
 • hrubieszowskiego
 • janowskiego
 • krasnostawskiego
 • kraśnickiego
 • lubartowskiego
 • opolskiego
 • parczewskiego
 • radzyńskiego
 • świdnickiego
 • tomaszowskiego
 • włodawskiego
 • zamojskiego
 • Powiat m. Zamość

zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Wsparciem objętych zostanie 50 osób (w tym 25 kobiet) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych.

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”
 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu
 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 35 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa
 2. Wsparcie pomostowe:
 3. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego
 • Indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości
 1. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 35 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów
 2. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane 18 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 5 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

 • Chełm – ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm, tel. 82 5649870, e-mail: cheł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lublin – ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 5323357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15 872 52 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne będę na stronie www.fil.lublin.pl

w połowie grudnia 2013 roku.

Stary Zamość 08.11.2013 r.


Informujemy o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie 4 warsztatów 2 dniowych dotyczących tradycji kulinarnych regionu Zamojszczyzny, operacja pt. „Przez Stary Zamość - szlakiem tradycji i smaku".
Wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, kryterium wyboru: najniższa cena.
1. Culinaria Adam Kot Zamość Netto 8 470,00 zł Brutto 11 000,00 zł
2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Zamość
Netto 13 000,00 zł Brutto13 000,00 zł
3. WAK Robert Harna Warszawa Netto 27 600,00 zł Brutto 33 948,00 zł

 

Dyrektor GOK
Magdalena Sienkiewicz-Karwacka

Stary Zamość 07.11.2013 r.


Informujemy o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk skład oraz oprawę graficzną książeczki pt. „Przez Stary Zamość - szlakiem tradycji i smaku".
Wpłynęło 18 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, kryterium wyboru: najniższa cena.
Wybrano ofertę Awi-Graf Szczecin.

1. Awi-Graf Iwona Kopytowska Szczecin Netto 4 250,00 zł Brutto 4 462,50 zł
2. „Janter" Biskupiec Netto 4 450,00 zł Brutto 4 672,50 zł
3. Drukarnia Bielsko-Biała Netto 4 790,00 zł Brutto 5 029,50 zł
4. Drukarnia Biały Kruk Białystok Netto 4 990,00 zł Brutto 5 239,50 zł
5. Partner Białystok Netto 5 170,00 zł Brutto 5 428,50 zł
6. GreenART Jacek Kardasz 5 500,00 zł Brutto 5 575,00 zł
7. PPU „Stolgraf" Pasternak, Radziewicz Sp. J. Netto 5 540,00 zł Brutto 5 817,00 zł
8. Drukarnia Printgraph Netto 5 550,00 zł Brutto 5 827,50 zł
9. Offesetdruk i media Cieszyn Netto 5 600,00 zł Brutto 6 888,00 zł
10. Drukarnia Diament Netto 6 039,00 zł Brutto 6 340,95 zł
11. Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar Chełm Netto 6 400,00 zł Brutto 6 720,00 zł
12. Wydawnictwo Progress Brutto 6 950,00 zł
13. Eureka Plus Netto 6 660,00 zł Brutto 6 993,00 zł
14. Drukarnia Triada Netto 6 870,00 zł Brutto 7 213,50 zł
15. Agencja Wydawniczo-Reklamowa Magic Netto 7 230,00 zł Brutto 7 591,50 zł
16. Studio Graficzne Piotr Kurasiak Jawor Netto 7 775,00 zł Brutto 8 163,75 zł
17. Promoship Sp.J. Lublin Netto 11 285,00 zł Brutto 13 881,00 zł
18. Wydawnictwo Ekwita Magdalena Misuno Gdańsk Netto 12 200,00 zł Brutto 12 810,00 zł

 

Dyrektor GOK
Magdalena Sienkiewicz Karwacka

W dniu 06.11.2013 r. w związku z zaproszeniem do składania ofert na kompleksowe przygotowanie i realizacje 6 godzinnego programu artystycznego imprezy pt. „Starozamojski Piknik Rodzinny 2014 r." wybrano najkorzystniejszą ofertę (kryterium wyboru: najniższa cena). Z pośród 16 złożonych wybrano ofertę „A-Z Impreza" z Radomia.


1. „A-Z Impreza" Radom brutto 18.683,00 zł
2. Zdzisława Cyc Komarów brutto 19 680,00 zł
3. Anna Szymańska Tyburek Lublin brutto 21 525,00 zł
WPŁYNĘŁA PO TERMINIE
4. Go2events Kraków brutto 23 185,50 zł
5. MPL art. Kraków brutto 24 477,00 zł
6. Impressio Zamość brutto 24 575,40 zł
7. Zdzisława Cyc Komarów brutto 24 600,00 zł
8. Fanfara Lublin brutto 24 969,00 zł
9. Dach-complex Gostynin brutto 25 521,89 zł
WPŁYNĘŁA PO TERMINIE
10. Eventer Lublin brutto 26 445,00 zł
11. Paweł Kordyś brutto 28 536,00 zł
12. Beststar 29 581,50 zł
13. Do-re-mi Warszawa brutto 31 980,00 zł
14. DETE Leszno brutto brutto 34 317,00 zł,
14a. DETE Leszno brutto 35 128,80 zł
15. Ćmilów brutto 44 895,00 zł
16. Easy brutto 141 117,90 zł

Dyrektor GOK
Magdalena Sienkiewicz Karwacka