mammografia 17 08 2018

2018 07 16 konferencja ASF

ogloszenie susza 2018

dobry start 300 dla ucznia "Dobry Start" dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż będzie realizował rządowy program ,, Dobry Start (300+).

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia.

Wypłata świadczenia ,,Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek.

Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Od 1 lipca 2018r. Będzie można złożyć wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

-          Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

-         Bankowości elektronicznej

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w przypadku wniosków składanych w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, Stary Zamość 6, 22 – 417, pokój nr 25 ( I piętro) nr. tel. 84 61 63 253 / 519 541 805.

 

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

gops ue logo 18 06 2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje, iż dnia 28.06.2018r. (czwartek), o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

                 kursy zawodowe zgodnie z zainteresowaniami

                 stypendium szkoleniowe

                 zwrot kosztów dojazdu

                 płatny staż zawodowy

                 bon na usługi społeczno-zdrowotne

                 wsparcie finansowe

                 doradztwo zawodowe

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby:

                 w wieku aktywności zawodowej

                 korzystające z pomocy społecznej

                 bezrobotne lub bierne zawodowo

                 chcące nabyć kwalifikacje zawodowe i wejść na rynek pracy