ZAWIADOMIENIE

dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych

i budowlanych

 

Wójt Gminy Stary Zamość, informuje iż w dniu 1 października 2015 r. na terenie gminy Stary Zamość zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów:

  • wielkogabarytowych (meble, wersalki, stoły, krzesła, fotele, dywany, wózki, materace, kołdry, suszarki na pranie, zabawki dużych rozmiarów itp.)
  • budowlanych (muszle toaletowe lub spłuczki, umywalki, wanny, drzwi, stolarka okienna i drzwiowa bez szyb itp.). Oprócz gruzu!!!

 

Odpady można gromadzić do dnia 30 września 2015 r. (środa) przez cały dzień do godz. 7:00 dnia następnego (czwartek), w niżej ustalonych miejscach.

 

  • Udrycze-Wola plac obok Domu Kultury
  • Krasne plac po SKR
  • Stary Zamość plac po GS SCH

 

Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane!!!

 

Dodatkowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać pod

nr tel. 84 61 64 230 bądź osobiście pokój nr 9

 

Ogłoszenie

 

         W związku z wystąpieniem na terenie gminy Stary Zamość niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, proszę o zgłaszanie strat przez poszkodowanych rolników do Urzędu Gminy Stary Zamość na formularzach jak w załączeniu.

 

         Informacje należy przekazać do Urzędu Gminy Stary Zamość niezwłocznie, nie później niż do 10 września 2015 roku.

 

Wójt Gminy (-)

 

Waldemar Raczyński

 

 

druk 1

druk 2

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w II półroczu 2015 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

I. RODZAJ ZADANIA

Ochrona dóbr kultury i tradycji.

Konkurs pieśni patriotycznej.

II.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA   REALIZACJĘ W/W ZADANIA w 2015 roku: 300 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

- Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 j.t. z późn. zmianami)

- Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

IV.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania do dnia 31.12.2015 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V.    OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

- Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2015 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

- Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w rt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. z późn. zmianami)oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

- Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

- Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI.    TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

- Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

- Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

- Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

VII.   ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY Z UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI PRZEKAZANEJ DOTACJI

W roku 2014 na realizację zadania takiego samego rodzaju – konkurs pieśni patriotycznej przyznano 786 zł, w roku 2015 dotychczas, nie ogłaszano konkursu  na tego typu zadania.

nowe zasady ubezpieczenia spoleczne