Plakat dla gospodarstw

 

Zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-20271 (Dz. U. poz. 1530) w 2023 roku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

  1. złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha
  2. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha
  3. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 finansowane w 100% z budżetu UE (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jednak rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe finansowanego w 100% z budżetu krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

Niezależnie od tego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo- klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustalana będzie jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych) złożyć w aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Na stronie internetowej ARiMR znajduje się także Instrukcja opisująca w jaki sposób dołączyć do złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw.

Płatnością dla małych gospodarstw powinni zainteresować się przede wszystkim rolnicy, w gospodarstwach których powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 ha i we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegają się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną.

Z dokonanej analizy wynika, że w 2023 roku ponad 637 tysięcy rolników wykazało we wnioskach o przyznanie płatności powierzchnię nie przekraczającą 5 ha użytków rolnych. Ponad 454 tysięcy rolników (ok. 71% rolników z powierzchnią nie przekraczającą 5 ha) we wnioskach ubiega się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną. Rolnicy Ci nie ubiegają się o płatności związane z produkcją, o płatności w ramach ekoschematów czy też o płatność dla młodych rolników. Są więc to rolnicy, którzy po złożeniu żądania płatności dla małych gospodarstw znacząco mogą podnieść kwotę przyznanych płatności. Do dnia 8 sierpnia 2023 r. żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw złożyło 1 715 rolników, co stanowi zaledwie 0,38% rolników potencjalnie kwalifikujących się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

 

UWAGA

 

„Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, jak i jego wycofanie

składa się wyłącznie w aplikacji eWniosekPlus

po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych.

 

Prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli do tej pory żądania w innej formie (przekazali żądanie e-mailem, w wersji papierowej do BP/OR/Centrali ARiMR) o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus

w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

 

ARiMR

Silna Biało – Czerwona” - to hasło tegorocznych obchodów święta Wojska Polskiego. Rozpoczniemy te obchody już 12 sierpnia. Do 15 sierpnia organizowane będą pikniki.

70 miejscowości w naszym kraju, gdzie będzie można spotkać żołnierzy Wojska Polskiego i porozmawiać z nimi. Takim punktem kulminacyjnym oczywiście będzie 15 sierpnia, Warszawa i defilada. Zapraszamy!

Województwo lubelskie:

12 sierpnia - Biłgoraj

13 sierpnia – Radzyń Podlaski

14 sierpnia - Nałęczów

15 sierpnia – Bychawa

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych dla

nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe

oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Stary Zamość przypomina o bardzo ważnym obowiązku jaki ciąży na właścicielach nieruchomości. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas za nieczystości ciekłe uważano wyłącznie ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. W nowelizacji ustawy rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym przypominam, że na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych, oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Zamość, przyjętym uchwałą Nr XL/303/23 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 08.05.2023 roku t.j. §9 ust.6:

Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku nieruchomości

oraz §9 ust.7:

Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób następujący, z zastrzeżeniem ust. 6:    
1) zbiorniki bezodpływowe – co najmniej raz w roku;        
2) osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – co najmniej raz na 2 lata.

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto informuję, iż osoby, które nie spełniły obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinni to niezwłocznie uczynić. Należy również pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość odebranych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilości osadów.

Na terenie gminy Stary Zamość usługi ww. zakresie świadczą następujące podmioty:

1. „EKO – TRANS” Mirosław Szewczuk

Szopinek 104 a, 22-400 Zamość

504 066 673

2.Krzysztof Seroka

Borowina 4B, 22-417 Stary Zamość

84 61 63 561

3.Anna Szajba

Borowina 4A, 22-417 Stary Zamość

84 61 63 734

4.Sławomir Szajba

Borowina 4A, 22-417 Stary Zamość

889 223 175

5.Zajazd Namysłowiak Tadeusz Pieczykolan

Wierzba 21, 22-417 Stary Zamość

84 61 63 410

6.ROLMIX Jerzy Juszczak

ul. 1-go Maja 20, 22-420 Skierbieszów

508 081 358

7.WC SERWIS POLSKA Sp. z o. o.

ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze

32 278 45 31

8.WNPSEROKA Marzena Seroka

Borowina 4B, 22-417 Stary Zamość

507 962 238

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców gminy Stary Zamość, że w dniach:

•    14.08.2023 r.
•    18.09.2023 r.
•    16.10.2023 r.
•    13.11.2023 r.

 

w godzinach 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Gminy Stary Zamość pokój nr 23, odbędzie się dyżur ekodoradcy dotyczący wsparcia w zakresie przygotowania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Porady udzielane będą bezpłatnie. Osoby zainteresowane zapraszamy.

 

       WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców gminy Stary Zamość, że w dniu 12 lipca 2023 roku w godzinach 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Gminy Stary Zamość pokój nr 23, odbędzie się dyżur ekodoradcy dotyczący wsparcia w zakresie przygotowania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Porady udzielane będą bezpłatnie. Osoby zainteresowane zapraszamy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński