WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w II półroczu 2015 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

I. RODZAJ ZADANIA

Ochrona dóbr kultury i tradycji.

Konkurs pieśni patriotycznej.

II.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA   REALIZACJĘ W/W ZADANIA w 2015 roku: 300 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

- Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 j.t. z późn. zmianami)

- Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

IV.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania do dnia 31.12.2015 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V.    OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

- Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2015 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

- Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w rt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. z późn. zmianami)oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

- Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

- Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI.    TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

- Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

- Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

- Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

VII.   ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY Z UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI PRZEKAZANEJ DOTACJI

W roku 2014 na realizację zadania takiego samego rodzaju – konkurs pieśni patriotycznej przyznano 786 zł, w roku 2015 dotychczas, nie ogłaszano konkursu  na tego typu zadania.

nowe zasady ubezpieczenia spoleczne

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza

 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41S. nr. rej. LZA K808, rok produkcji 2000, przebieg 419 853 km.

Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się dnia 26.09.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacać najpóźniej w dniu przetargu na konto Urzędu Gminy Stary Zamość: Nr 18 9610 0002 0020 0420 2012 0014 BS Izbica.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia mienia ruchomego. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.  Zastrzega się unieważnienie przetargu z ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Ze stanem technicznym autobusu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 616 42 31.

Wójt Gminy Stary Zamość informuje mieszkańców gminy, że w Urzędzie Gminy Stary Zamość (pok. nr 14) został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów.

Zainteresowani właściciele lasów mogą do 25.09.2014 r. składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Po złożeniu zastrzeżeń i wniosków decyzję o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu rozpatruje Starosta Zamojski.

Informacji udziela się w pokoju nr 12 i 14.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasów będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

nieodplatna pomoc benif prow