Mieszkańcy Gminy Stary Zamość

 

Ogłoszenie

 

Informuje się mieszkańców Gminy Stary Zamość, że do 31.12.2022 r. prowadzone są zapisy osób chętnych na montaż instalacji:

  1. kolektorów słonecznych
  2. fotowoltaiki
  3. pomp ciepła.

Zapisów można dokonać za pośrednictwem Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Stary Zamość (pokój nr 13 lub telefonicznie - 84 6164 231).

 

opieka wytchnieniowa

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu  informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Stary Zamość zamierza aplikować  o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym  osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 -  do dnia 7 listopada 2022.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Jednocześnie GOPS informuje, iż  świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej  będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość  środków finansowych na realizację  tego zadania.
Szczegółowe informacje  o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Informuje się mieszkańców Gminy Stary Zamość, że w dniach 25.10.2022 r. - 05.11.2022 r. można składać zapotrzebowanie na zakup węgla w preferencyjnej cenie (2000 zł/t).

Zapotrzebowanie można składać u sołtysa wsi ewentualnie w Urzędzie Gminy tel. 84 61 64 231.

asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2023

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Stary Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 - do dnia 7 listopada 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Załącznik nr 12 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023