OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców gminy Stary Zamość, że w dniu 19 czerwca 2023 roku
w godzinach 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Gminy Stary Zamość pokój nr 23, odbędzie się dyżur ekodoradcy dotyczący wsparcia w zakresie przygotowania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Porady udzielane będą bezpłatnie.  Osoby zainteresowane zapraszamy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński


Szanowni Państwo,

Aktualnie w urzędach gmin naszego województwa trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów, których celem będzie umożliwienie załatwiania spraw urzędowych przez Internet w większym niż dotychczas zakresie.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie odpowiadał Państwa potrzebom i oczekiwaniom.

Link do wypełnienia ankiety On-Line:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRODmpKTRjgwLOiIc_-jVdZM7vrBR2NHzY4QmcVw1o8tALwA/viewform?usp=sharing

 

Ankieta dotycząca elektronizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy (wersja do pobrania w DOCX)

 

Dziękujemy.

Informacja Wójta Gminy Stary Zamość

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zamościu oraz Sądzie Okręgowym w Zamościu- Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu zwrócił się do Rady Gminy Stary Zamość z prośbą dokonania naboru kandydatów na ławników:

do Sądu Okręgowego w Zamościu – 2

do Sądu Rejonowego w Zamościu – 1

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.):

1. ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2. ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

3. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin : prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.


5. termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

6zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, o którym  mowa w pkt. 5, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych  pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

7. zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,  które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, ze nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

8. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

9. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

10. koszty opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 2. za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w pk.7.4 ponosi kandydat na ławnika,
 3. za wydanie aktualnego odpisu lub zaświadczenia , o których mowa w pk 8 ponosi Skarb Państwa.

11. Rada Gminy w Starym Zamościu  zasięgnie od Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w kancelarii Urzędu Gminy w Starym Zamościu, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość w godzinach od 7:30 do 15:30 . Wzory dokumentów dotyczące zgłoszeń można pobrać w pokoju nr 5.

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/  Waldemar Raczyński

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika

Zaświadczenie do KRK

 

 

 

 bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

informuje, iż w dniu 22 czerwca 2023 roku,

w godzinach:od 8:00 do 14:00,

w magazynie na końcu STADIONU w Starym Zamościu

 

będzie wydawana żywność

w ramach PO PŻ   Podprogram 2021 Plus,

dla wcześniej zapisanych mieszkańców gminy Stary Zamość .

Ponadto informujemy, iż w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego do 235% (dla osoby samotnie gospodarującej, dochód nieprzekraczający 1823,60 zł, dla osoby w rodzinie - 1410 zł) istnieje możliwość zapisania się - ostatecznie do dnia 16.06.2023r.