Wójt Gminy Stary Zamość informuje mieszkańców gminy, że w Urzędzie Gminy Stary Zamość (pok. nr 14) został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów.

Zainteresowani właściciele lasów mogą do 25.09.2014 r. składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Po złożeniu zastrzeżeń i wniosków decyzję o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu rozpatruje Starosta Zamojski.

Informacji udziela się w pokoju nr 12 i 14.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasów będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

nieodplatna pomoc benif prow

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje iż dnia 3 stycznia 2014 roku (piątek), o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu, odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość".

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów;

- dowodu osobistego
- zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

ZAPRASZAMY

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 j.t.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w IV kwartale 2013 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

  1. I.RODZAJ ZADANIA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

  1. II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCHREALIZACJĘ W/W ZADANIA w IV kwartale 2013 roku: 40 000 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

W roku 2012 zadanie było realizowane przez: a) Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 162 000 zł, b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, - wysokość dotacji 8 000 zł.

W 2013 roku na realizację zadania przeznaczono: 120 000 zł Klub Sportowy ,, OMEGA”, 3 000 zł Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”,

  1. III.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

- Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 j.t.)

- Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

  1. IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w IV kwartale 2013 roku do dnia 31.12.2013 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

  1. V.OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

- Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2013 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu - sekretariat

- Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t.)oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

- Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

- Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

  1. VI.TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

- Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

- Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

- Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.