Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 78/2015   z dnia 18.12.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                                                          

Lp

właściciel

miejsce położenia nierucho-
mości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość wywoławcza czynszu najmu w q pszenicy

1

2

3

4

5

6

1

Gmina Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

działka nr 389

0,81 ha

R IIIb 0,22 ha
R IVa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

1,77 q

2

Gmina Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

0,80 ha

R II 0,21 ha
R IIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

1,20 ha z działki nr 912/5

1,20 ha

R II 0,32 ha
R IIIa 0,88 ha

użytkowanie rolnicze

3,55 q

działka nr 1125

1,44 ha

R IIIa 0,66 ha
R IIIb 0,32 ha
R IVa 0,15 ha
R V 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

3,78 q

działka nr 1128

2,67 ha

R IVa 0,17 ha
R V 2,50 ha

użytkowanie rolnicze

1,61 q

działka nr 549

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 550

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 551

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 943/3

1,16ha

R II 0,32 ha
R IIIb 0,38 ha
R IVa 0,21 ha
R V 0,25 ha

użytkowanie rolnicze

2,57 q

0,80 ha z działki nr 912/5

0,80 ha

RII 0,21 ha
RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

działka nr 543

0,20 ha

Ł III 0,20 ha

użytkowanie rolnicze

0,38 q

153/189 z działki nr 918

1,89 ha

RII 0,26 ha,
RIIIa 0,36ha

użytkowanie rolnicze

4,00 q

285/349 z działki nr 955

3,49 ha

RIIIb 0,73ha,
RIVa 0,40ha,
RV 2,63ha

4,16 q

3

Gmina Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

działka nr 331/1

1,20 ha

R IVa 0,83 ha,
R V 0,37 ha

użytkowanie rolnicze

1,93 q

1,09 ha z działki nr 667/1

1,09 ha

R IIIa 0,64ha,
RIVa 0,23ha,
RV 0,22ha

użytkowanie rolnicze

2,39 q

0,60 ha działka nr 413

0,60 ha

RIIIa 0,35ha,
RIIIb 0,20 ha,
RIVb 0,05ha

użytkowanie rolnicze

1,53 q

4

Gmina Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 377

1,02 ha

RIIIa 0,78ha,
RIIIb 0,24ha

użytkowanie rolnicze

2,76 q

2,46ha z działki nr 378/4

2,46 ha

RIIIa 0,12ha,
RIIIb 0,73ha,
RIVa 1,61ha

użytkowanie rolnicze

5,47 q

0,60 ha z działki nr 309

0,60 ha

RIIIa 0,10 ha,
RIIIb 0,09 ha,
RIVa 0,41ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 poz.1490)

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu  29 października  2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość  oraz n/w sołectwie , oznaczona działką nr 244/3  o pow. 0,50 ha rolna, nieuzbrojona, nieobciążona, położona w miejscowości Stary Zamość bez ustalonego dojazdu, ujawniona w kw nr ZA1Z/00056952/1.

Cena wywoławcza 6520,00 zł

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj.:  działki oznaczonej numerem  244/1,244/2, 243, 245, ark. mapy ewidencyjnej  nr 1położonych w obrębie Stary Zamość.

 

            Przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić do 11.01.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  72 /2015 z dnia  25.11. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Kolonia Udrycze

Budynek sklepu usytuowany na działce nr 189

w obrębie Kolonia Udrycze

kw nr ZA1Z/00102718/7

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 68 m²  oraz przyległy grunt  o pow.100  m²   

Prowadzenie działalności gospodarczej

150 zł brutto za  68 m² powierzchni użytkowej budynku

                                                                            

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość Nr 65 /2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

 

Lp

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Stary Zamość

obręb: Stary Zamość

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 244/3

kw nr ZA1Z/00056952/1

 

 

0,50 ha

 

 

 

R IVa       0.09 ha

R IVb       0,27 ha

Ps V         0,14 ha

 

 

rolna

 

 

 

 

6520,00 zł

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.782 z późn. zm. ) upływa z dniem 10 .12.2015 r.

 

 

                                                                                                                

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości,

                że w dniu 30.10.2015 r. o godz. 11:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem jednej kondygnacji budynku administracyjno-magazynowego  usytuowanego na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest parter z rampą i piwnica w budynku administra-cyjno-magazynowym o pow. 186,126 m²  oraz przyległy grunt  o pow. 150 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym  w dniu 26.08.2015 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  26.10.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy