Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość  

nr  214 /2017  z dnia  11.12. 2017 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych

do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Działka zabudowana  nr 59/2

kw nr ZA1Z/00102718/7

pow.

0,44 ha

Działka o pow. 0,44 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym              o pow. użyt. 361,80 m² , pozostałymi budynkami               o pow. użyt. 57,70m²                   i 23,70m²

Prowadzenie działalności gospodarczej

127.430,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 7.02.2018 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

Nieruchomość położona w obrębie Chomęciska Duże oznaczona działką nr 356 pow. 0,87 ha i cenie wywoławczej 159 950,00 zł. W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej .Stanowi własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9.12.2016 r. i   drugi przetarg

ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.04.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiot   rokowań podany był w wykazie wywieszonym w dniu 12 września 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie.

Rokowania odbędą w dniu 3.08. 2017r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Chomęciskach Dużych ” w sekretariacie Urzędu Gminy,  pok. 31 do dnia 2 sierpnia 2017r. 

Zgłoszenie winno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;

3. Datę sporządzenia zgłoszenia;

4. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn zm.).

5. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

6. Kopię dowodu wpłaty wadium.

I. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia, 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
  • Wpłacenie 10% ceny wywoławczej nieruchomości , w pieniądzu do 31.07.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:
  • 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
  • Wadium wniesione przez uczestnika rokowań , który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.
  • Pozostałym uczestnikom rokowań – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu rokowań.
  • Cena nieruchomości osiągnięta w drodze rokowań podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .
  • Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

–        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 7.02.2017 r. i 14.03.2017r.  w prasie , na stronie BIP, tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 1,95ha ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha

- wywoławcza wysokość czynszu 5,96 q pszenicy rocznie

2. Stary Zamość – 0,18 ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 0,56 q pszenicy rocznie 

3. Stary Zamość – 0,70 ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 1,33 q pszenicy rocznie 

4. Stary Zamość – 0,47 ha z działki nr 233/1 o powierzchni 0,96  ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 1,19 q pszenicy rocznie

5. Wierzba – działka nr 677/4 o powierzchni 0,31 ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 0,87 q pszenicy rocznie 

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30.06. 2017 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

            W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 26.06.2017r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
 nr  159 /2017  z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

 

                       

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Pow.
nierucho-
mości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodaro-
wania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,47  z działki nr 233/1

0,96 ha

R IVa 0,13 ha, Ł II 0,34ha

użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 677/4

0,31 ha

RIIIa 0,31ha,

użytkowanie rolnicze

0,87 q

pszenicy rocznie

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
Nr 158 /2017  z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
 nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarz-
wania

Cena nieruchomości

1

Gmina Stary Zamość

 obręb: Udrycze Wola

działka nr 413

kw nr ZA1Z/00102718/7

0,83 ha

R IIIa
0,35 ha
R IIIb
0.20 ha
R IVb
0,05 ha
Ls III
0,04 ha
Ls IV
0,05 ha
Ls V
0,13 ha

nieruchomość gruntowa
zagrodowo-
rolna
i las

41370,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 28.04.2017 r.