Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość
nr 236/18  z dnia  26.04.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb:  Chomęciska Małe

Działka niezabudowana 

nr 416

kw nr ZA1Z/00064048/0

pow. 0,27 ha

RIVa  
0,14 ha

RIVb  
0,09 ha

RV
0,04 ha

Nieruchomość gruntowa

8000,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) upływa z dniem 14.06.2018 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 13.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:

działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha, położona w obrębie Wisłowiec – cena wywoławcza 127 430,00 zł.

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się  w dniu  20 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

W przetargu mogą brać udział osoby spełniające warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić  w pieniądzu do 16.04.2018 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  226 /18  z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

                        właścicielmiejsce położenia nieruchomości oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIIIb 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,68 q

pszenicy rocznie

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość 

nr  221/18  z dnia  10.01.2018 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych

do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb:  Stary Zamość

Działka niezabudowana 

nr 235/15

kw nr ZA1Z/00056952/1

pow. 0,2998ha

RII 0,2046 ha

RIIIa 0,0952 ha

Działka rolna 15.669,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 27.02.2018 r.