Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  226 /18  z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

                        właścicielmiejsce położenia nieruchomości oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIIIb 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,68 q

pszenicy rocznie

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość 

nr  221/18  z dnia  10.01.2018 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych

do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb:  Stary Zamość

Działka niezabudowana 

nr 235/15

kw nr ZA1Z/00056952/1

pow. 0,2998ha

RII 0,2046 ha

RIIIa 0,0952 ha

Działka rolna 15.669,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 27.02.2018 r.

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość  

nr  214 /2017  z dnia  11.12. 2017 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych

do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Działka zabudowana  nr 59/2

kw nr ZA1Z/00102718/7

pow.

0,44 ha

Działka o pow. 0,44 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym              o pow. użyt. 361,80 m² , pozostałymi budynkami               o pow. użyt. 57,70m²                   i 23,70m²

Prowadzenie działalności gospodarczej

127.430,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 7.02.2018 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

Nieruchomość położona w obrębie Chomęciska Duże oznaczona działką nr 356 pow. 0,87 ha i cenie wywoławczej 159 950,00 zł. W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej .Stanowi własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9.12.2016 r. i   drugi przetarg

ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.04.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiot   rokowań podany był w wykazie wywieszonym w dniu 12 września 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie.

Rokowania odbędą w dniu 3.08. 2017r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Chomęciskach Dużych ” w sekretariacie Urzędu Gminy,  pok. 31 do dnia 2 sierpnia 2017r. 

Zgłoszenie winno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;

3. Datę sporządzenia zgłoszenia;

4. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn zm.).

5. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

6. Kopię dowodu wpłaty wadium.

I. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia, 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
  • Wpłacenie 10% ceny wywoławczej nieruchomości , w pieniądzu do 31.07.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:
  • 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
  • Wadium wniesione przez uczestnika rokowań , który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.
  • Pozostałym uczestnikom rokowań – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu rokowań.
  • Cena nieruchomości osiągnięta w drodze rokowań podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .
  • Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński