Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 27 /2022 z dnia 30 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

                      

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

1,00 ha z działki

nr 338

2,90 ha RIVa 1,00 ha użytkowanie rolnicze

2,10 q

pszenicy rocznie

działka nr 389 0,81 ha RIIIb 0,22 ha, RIVa 0,59 ha użytkowanie rolnicze 1,77 q
2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 228 0,45 ha RIIIb 0,15 ha, RIVa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,99 q

pszenicy rocznie

działka nr 312/1 0,93 ha RIIIb 0,27 ha, RIVa 0,66 ha użytkowanie rolnicze

2,03 q

pszenicy rocznie

0,74 ha z działki

nr 312/2

2,14 ha RIIIb 0,21 ha, RIVa 0,53 ha użytkowanie rolnicze

1,62 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha

RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze 2,37 q
1,20 ha z działki nr 912/5 8,28 ha

RII 0,32 ha, RIIIa 0,88 ha

użytkowanie rolnicze 3,55 q
działka nr 549 0,17 ha ŁIII 0,17 ha użytkowanie rolnicze 0,32 q
działka nr 550 0,17 ha ŁIII 0,17 ha użytkowanie rolnicze 0,32 q
działka nr 551 0,17 ha ŁIII 0,17 ha użytkowanie rolnicze 0,32 q
działka nr 943/3 1,16 ha

RII 0,32 ha, RIIIb 0,38 ha,

RIVa 0,21 ha, RV 0,25 ha

użytkowanie rolnicze 2,57 q
działka nr 1125 1,44 ha

RII 0,24 ha, RIIIa 0,66 ha,

RIIIb 0,32 ha, RIVa 0,15 ha,

RV 0,07 ha

użytkowanie rolnicze 3,78 q
działka nr 1128 2,67 ha RIVa 0,17 ha, RV 2,50 ha użytkowanie rolnicze 1,61 q
 

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha

RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze 2,37 q
153/189 z działki nr 918 1,89 ha

RII 0,26 ha, RIIIa 0,36 ha,

RIIIb 0,73 ha, RIVa 0,40 ha,

RV 2,63 ha

użytkowanie rolnicze 3,99 q
285/349 z działki nr 955 3,49 ha użytkowanie rolnicze 1,80 q
działka nr 754/1 0,30 ha

RIIIb 0,24 ha, RIVa 0,06 ha

użytkowanie rolnicze 0,70 q
działka nr 543 0,20 ha ŁIII 0,20 ha użytkowanie rolnicze 0,38 q
4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

1,09 ha z działki nr 667/1 3,34 ha

RIIIa 0,64 ha, RIVa 0,23 ha,

RV 0,22 ha

użytkowanie rolnicze 2,39 q
0,60 ha z działki nr 413 0,82 ha

RIIIa 0,35 ha, RIIIb 0,20 ha,

RIVb 0,05 ha

użytkowanie rolnicze 1,53 q
działka nr 327/1 0,43 ha RIVa 0,38 ha, RV 0,05 ha użytkowanie rolnicze 0,82 q
5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 377 1,02 ha

RIIIa 0,78 ha, RIIIb 0,24 ha

użytkowanie rolnicze 2,76 q
2,46 ha z działki nr 378/4 2,71 ha

RIIIa 0,12 ha, RIIIb 0,73 ha,

RIVa 1,61 ha

użytkowanie rolnicze 5,47 q

0,60 ha z działki

nr 309

0,91 ha

RIIIa 0,10 ha

RIIIb 0,09 ha

RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q

pszenicy rocznie

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 77/21 z dnia 15.11.2021r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
NA PODSTAWIE ART. 231 KODEKSU CYWILNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Działka zabudowana nr 105/11
KW nr ZA1Z/00052707/1

Pow. 0,0011 ha

Bi

Nieruchomość gruntowa zabudowana

1.500,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 12.01.2022 r.

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 76/21 z dnia 15.11.2021r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Działka niezabudowana nr 105/12
KW nr ZA1Z/00052707/1

Pow. 0,0225 ha

Bi

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

6.300,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 12.01.2022 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

            działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 z późn. zm.)

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 15.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:
działka nr 129/2 o pow. 0,50 ha, położona w obrębie Udrycze-Wola – cena wywoławcza
13 400,00 zł.
W/w działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w KW nr ZA1Z/00139089/6, nie posiadająca bezpośredniego dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w/w działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek bezpośrednio graniczących z działką nr 129/2 położoną w obrębie
Udrycze-Wola: działka nr 125, 128, 129/1, 130/2 i 131.
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19.07.2021 r. o godzinie 900 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 15.07.2021 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.
            Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 15.07.2021r. do godz. 1400 zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość pisemnego zgłoszenia.
            Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Zamościu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY
Waldemar Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 24/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Udrycze Wola

Działka niezabudowana nr 129/2
KW nr ZA1Z/00139089/6

Pow. 0,50 ha

RIIIa – 0,42 ha
RIVa – 0,08 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

13.400,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) upływa z dniem 31.05.2021r.