WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu  18 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwie, oznaczona działką nr 153/2  o pow. 0,30 ha rolna, nieuzbrojona, nieobciążona, położona w miejscowości Nowa Wieś bez ustalonego dojazdu, ujawniona w kw nr ZA1Z/00078522/8.

Cena wywoławcza 3030,00 zł

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj.:  działki oznaczonej numerem 150,152, 153/1, 153/3, 154/4  ark. mapy ewidencyjnej  nr 1

Przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  5 października 2012 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić do 1.10.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Stary Zamość, 29.08.2012

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu  18 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwie, oznaczona działką nr 356  o pow. 0,87 ha uzbrojona, nieobciążona, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , położona w  miejscowości Chomęciska Duże przy drodze powiatowej ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1 – cena wywoławcza 262550,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  5 października 2012 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić do 1.10.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena nieruchomości osiagnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

WÓJT  GMINY

(-)   inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  111 /2012  z dnia  1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 794

1,43 ha

R IIIb 1,09ha, RIVa 0,28ha
Ps IV0,06 ha

użytkowanie rolnicze

3,27 q
pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Majdan Sitaniecki

1,67 ha z działek nr 312/1 i 312/2

1,67 ha

RIIIb 0,47ha, RIVa1,20 ha

użytkowanie rolnicze

3,65 q
pszenicy rocznie

Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 111 /2012 z dnia  1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Wierzba

Lokal w budynku piekarni usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

Lokal użytkowy
o pow. 86,39 m²  oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej

2,00 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

alt

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 108/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

1

Gmina Stary Zamość
obręb: Chomęciska Duże

Działka nr 356

0,87 ha

R IVb 0,36 ha
Bi 0,17 ha
S/R IVb 0,32 ha
W/RIVb 0,02

zabudowana

262 550,00 zł

2.

Gmina Stary Zamość
obręb : Nowa Wieś

Działka nr 153/2

0,30 ha

R IIIa 0,14 ha
R IIIb 0,16 ha

niezabudowana

3 030,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. )
upływa z dniem 28 sierpnia 2012 r.