Stary Zamość , 24.08.2016

OGŁOSZENIE

 

o przetargu na sprzedaż urządzeń linii przesyłowej transportu zboża do rozbiórki znajdująca się w budynku magazynu zbożowego w miejscowości Wierzba.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń linii przesyłowej transportu zboża konstrukcji metalowej do rozbiórki znajdującej się w budynku (po byłym GS SCh ) na działce nr 102/1 położonej w miejscowości Wierzba ,stanowiącej własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest urządzenie przesyłowe do transportu ziarna konstrukcji metalowej ( dwa ciągi na słupach podporowych zakończone rurami bez silników i ciąg wmontowany w podłogę , 2 kosze zsypowe ). Urządzenia można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Linia przesyłowa zboża z demontażem przez nabywcę – cena wywoławcza  za 4 sztuki wynosi 1576,0 zł

     

            Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 5 września 2016 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej linii przesyłowej ( szt.4 )  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

            Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

            Umowa sprzedaży linii przesyłowej do demontażu zostanie zawarta w terminie do 12 września 2016 r. Uchylenie się osoby , która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie , spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

            Demontażu linii przesyłowej wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 września 2016 r.

 

Stary Zamość , 5.08..2016 

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

 

                że w dniu 9.09.2016 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku magazynu zbożowego o pow. 455 m² usytuowanego na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek magazynu zbożowego o pow. użyt. 455 m²  oraz rampa i przyległy grunt  o pow. 450 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 13.07.2016 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 3,00 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej  budynku.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  5.09.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.
Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 110/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ł II 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,89 q

pszenicy rocznie

0,47 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R IIIa 0,13 ha,
Ł II 0,34 ha
użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

8,28 ha

RII 0,21ha,
RIIIa 0,59 ha
użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

153/189 ha z działki nr 918

1,89 ha

RII 0,32 ha,
RIIIa 0,44 ha,
RIIIb 0,91 ha,
RIVa 0,20 ha,
RV 0,02 ha
użytkowanie rolnicze

3,99 q

pszenicy rocznie

285/349 ha z działki nr 955 3,49 ha R IVa 0,29 ha,
R V 3,20 ha
użytkowanie rolnicze

1,80 q

pszenicy rocznie

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
 Nr 107 /2016 z dnia 11.07. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powie-rzchnia nieru-chomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny

o pow. 455,00 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

3,0 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.782   z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 1.02.2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 68 m² usytuowanego na działce nr 189 w obrębie Kolonia Udrycze  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość.

Działka nr 189 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. 68 m²  oraz przyległy grunt  o pow. 100 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 25.11.2015 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 150 zł brutto za 68 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  27.01.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy