WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość

położoną w miejscowości:

 

  1. Wierzba– działka nr 1054/4

- wywoławcza wysokość czynszu 0,19 q pszenicy rocznie

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2023 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość. Informacja o zamieszczeniu ww. wykazu została zamieszczona w prasie w dniu 30.05.2023 r.

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 01.08.2023 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 28.07.2023 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  50/23  z dnia 23.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

0,1709 ha z działki

nr 1054/4

0,4923 ha

Br/RIVb 0,1159 ha

Br/RV 0,0550 ha

użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 36 /2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

                      

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

udział ¾ z działki nr 314/1 0,64 ha

R IIIa 0,31 ha,R IIIb 0,07 ha                     R IVa 0,07 ha,R IVb 0,07ha

R VI 0,12 ha

użytkowanie rolnicze

0,96 q

pszenicy rocznie

udział ¾ z działki nr 1314 0,32 ha R IVb 0,21 ha, Ł III 0,11ha użytkowanie rolnicze

0,38 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 59 0,10 ha Ł III 0,10 ha, użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

    działka nr 240/2 0,50 ha R IIIb 0,32 ha, R IVa 0,18 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,25 ha z działki nr 235/16 12,94 ha R II 0,08 ha, R IIIa 0,17 ha użytkowanie rolnicze

0,75 q

pszenicy rocznie

    0,70 ha z działki nr 235/2 2,91 ha RII 0,61 ha, RIIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

2,33 q

pszenicy rocznie

    0,18 ha z działki nr 235/16 12,94 ha R II 0,09 ha, R IIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

0,56 q

pszenicy rocznie

    1,95 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,83 ha, R IIIa 1,12 ha użytkowanie rolnicze

5,96 q

pszenicy rocznie

    0,70 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

Ł II 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,89 q

pszenicy rocznie

    0,47 ha z działki nr 233/1 0,96 ha RIVa 0,13 ha, ŁII 0,34 ha użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

    1,74 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,21 ha , R IIIa 0,88 ha ,                   R IIIb 0,25 ha, ŁII 0,40 ha użytkowanie rolnicze

4,86 q

pszenicy rocznie

    0,09 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,04 ha, R IIIa 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,28 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 870 0,78 ha

R IIIa 0,25 ha, R IIIb 0,16ha

RIVa 0,15 ha, RIVb 0,17ha,

RV 0,05 ha

użytkowanie rolnicze

1,66 q

pszenicy rocznie

    działka nr 905 5,53 ha RII 0,96ha,R IIIa 2,17 ha,R IIIb 0,36ha, RIVa 0,98 ha, RIVb 0,62ha,RV 0,44 ha użytkowanie rolnicze

13,35 q

pszenicy rocznie

    działka nr 858 2,02 ha RIIIa 0,99ha, RIIIb 0,53ha,               RIVb 0,50 ha użytkowanie rolnicze

4,74 q

pszenicy rocznie

    36/189 z działki nr 918 1,89 ha RII 0,06ha, RIIIa 0,08ha, RIIIb 0,18ha, RIVa 0,04 ha, RV 0,01ha użytkowanie rolnicze

0,95 q

pszenicy rocznie

    64/349 z działki nr 955 3,49 ha RIVa 0,05 ha, R V 0,58ha użytkowanie rolnicze

0,40 q

pszenicy rocznie

5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

3,03 ha z działki nr 383/2

5,53 ha

RIIIa 0,86 ha, RIVa 1,73 ha, RV0,44 ha użytkowanie rolnicze

6,26 q

pszenicy rocznie

    0,38 ha z działki nr 409/2

0,67 ha

RIIIa 0,05 ha, RIIIb 0,31 ha,                              RIVb 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,91 q

pszenicy rocznie

    0,50 ha z działki nr 377/1 1,25 ha R IIIa 0,14 ha, RIVa 0,36 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

    działka nr 99/1 1,69 ha R IIIa 0,61 ha, RIVa 1,08 ha użytkowanie rolnicze

3,98 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 677/4 0,31 ha RIIIa 0,31 ha użytkowanie rolnicze

0,87 q

pszenicy rocznie

    działka nr 297 0,54 ha RIIIa 0,04 ha, R IIIb 0,16 ha,                   R IVa 0,34ha użytkowanie rolnicze

1,21 q

pszenicy rocznie

    1,39 ha z działki nr 676/3 1,41 ha R IIIa 0,15 ha, R IIIb 1,24 ha użytkowanie rolnicze

3,40 q

pszenicy rocznie

    działka nr 320/1 1,46 ha R IIIb 0,47 ha, RIVa 0,99 ha użytkowanie rolnicze

3,21 q

pszenicy rocznie

    działka nr 95 1,12 ha R I 0,06, R II 0,79ha, R IIIa 0,27 ha użytkowanie rolnicze

3,71 q

pszenicy rocznie

                                                                                                                         

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość, stanowiącym własność Gminy Stary Zamość. Pomieszczenia przeznaczone są na działalność w zakresie prowadzenia usług stomatologicznych przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość.

Opis przedmiotu przetargu:

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 30 m², znajdujące się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 w miejscowości Wierzba, przeznaczone na działalność w zakresie prowadzenia usług stomatologicznych, na podstawie umowy z NFZ, przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość a także przyległy grunt o pow. 220 m².

2. Przedmiotem przetargu są następujące pomieszczenia/części pomieszczeń:

- gabinet dentystyczny – 14,5 m²

- część poczekalni – 6 m²

- przejście korytarzami do innych pomieszczeń – 3 m²

- część pokoju socjalnego – 3 m²

- część wc – 2 x 1 m²

- część magazynku – 1,5 m²

3. Ww. budynek usytuowany jest na działce nr 110 w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość.

Przedmiot przetargu wolny jest od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00010532/7.

4. Przedmiot przetargu został ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu wywieszonym w dniu 16.02.2023 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Wierzba. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 17.02.2023 r.

5. Wywoławcza wysokość czynszu najmu: miesięcznie 1 000 zł brutto za całą powierzchnię pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu.

Dodatkowe informacje:

- Umowa obowiązywać będzie od dnia 04.05.2023 r. na czas nieokreślony.

- Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do udzielania podstawowych usług zdrowotnych w przedmiocie przetargu niezwłocznie tj. od 04.05.2023 r.

- Czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, publikowanym przez GUS. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

- Najemca poza czynszem zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich opłat i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotu najmu, a w szczególności kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz stałych odpadów komunalnych, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, podatków, remontów i napraw bieżących, ubezpieczenia oraz opłat za inne media (m.in. energia i gaz) na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z dostawcą usług.

- Odśnieżanie i sprzątanie obiektu oraz terenu będącego przedmiotem przetargu należeć będzie do Najemcy.

- Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu ani jego części osobie trzeciej do używania oraz podnajmować bez wyrażonej na piśmie zgody Wynajmującego. Najemca po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego może podnajmować pomieszczenia w lokalu tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym usługi zdrowotne.

- Za ewentualne adaptacje (budowa ścianek działowych wymaga pisemnej zgody Wynajmującego), zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt, w tym medyczny odpowiedzialny jest Najemca zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i finansowym.

- W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu stomatologa.

- Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 05.04.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu stomatologa.

- Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 05.04.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oświadczenie, że zapewnią w lokalu świadczenie nieodpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki stomatologicznej na podstawie umowy z NFZ.

- Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza.

            Przetarg ustny na wynajem w/w pomieszczeń odbędzie się w dniu
14 kwietnia 2023 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość – według stanu na dzień 05.04.2023 r.

2.wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 05.04.2023 r.na konto Urzędu Gminy Stary Zamość       nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku zaksięgowania wpłaconej kwoty wadium na koncie Urzędu Gminy Stary Zamość w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub osobiście w Urzędzie Gminy Stary Zamość.

 

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość, stanowiącym własność Gminy Stary Zamość. Pomieszczenia przeznaczone są na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość, określonej w ustawie z dnia 27.10.2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (
Dz.U.2022.2527).

Opis przedmiotu przetargu:

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 171 m², znajdujące się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 w miejscowości Wierzba, przeznaczone na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość, określonej w ustawie z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2022.2527) a także przyległy grunt o pow. 880 m².

Wskazana powierzchnia nie obejmuje części pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia usług stomatologicznych, które są przedmiotem odrębnego postępowania.

2. Ww. budynek usytuowany jest na działce nr 110 w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość.

Przedmiot przetargu wolny jest od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00010532/7.

3. Przedmiot przetargu został ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu wywieszonym w dniu 16.02.2023 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Wierzba. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 17.02.2023 r.

4. Wywoławcza wysokość czynszu najmu: miesięcznie 6 000 zł brutto za całą powierzchnię pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu.

Dodatkowe informacje:

- Umowa obowiązywać będzie od dnia 04.05.2023 r. na czas nieokreślony.

- Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do udzielania podstawowych usług zdrowotnych w przedmiocie przetargu niezwłocznie tj. od 04.05.2023 r.

- Czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, publikowanym przez GUS. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

- Najemca poza czynszem zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich opłat i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotu najmu, a w szczególności kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz stałych odpadów komunalnych, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, podatków, remontów i napraw bieżących, ubezpieczenia oraz opłat za inne media (m.in. energia i gaz) na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z dostawcą usług.

- Odśnieżanie i sprzątanie obiektu oraz terenu będącego przedmiotem przetargu należeć będzie do Najemcy.

- Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu ani jego części osobie trzeciej do używania oraz podnajmować bez wyrażonej na piśmie zgody Wynajmującego. Najemca po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego może podnajmować pomieszczenia w lokalu tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym usługi zdrowotne.

- Za ewentualne adaptacje (budowa i usuwanie ścianek działowych wymaga pisemnej zgody Wynajmującego), zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt, w tym medyczny odpowiedzialny jest Najemca zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i finansowym.

- Świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą realizowane zgodnie z kontraktem podpisanym przez osobę wynajmującą przedmiot przetargu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (
Dz.U.2022.633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2022.1731 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 05.04.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość dokument potwierdzający posiadanie statusu podmiotu leczniczego.

- Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 05.04.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oświadczenie, że zapewnią w lokalu świadczenie nieodpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

- Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza.

- W Przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty oraz osoby, które uchyliły się w 2023 r. od podpisania umowy, mimo wygranego przetargu, na najem pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu.

            Przetarg ustny na wynajem w/w pomieszczeń odbędzie się w dniu
14 kwietnia 2023 r. o godzinie 12°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość – według stanu na dzień 05.04.2023 r.

2.wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 05.04.2023 r.na konto Urzędu Gminy Stary Zamość       nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku zaksięgowania wpłaconej kwoty wadium na koncie Urzędu Gminy Stary Zamość w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub osobiście
w Urzędzie Gminy Stary Zamość.

Regulamin na ww. przedmiot przetargu został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Stary Zamość
https://ugstaryzamosc.bip.lubelskie.pl

 

 WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

 

Regulamin ustalający warunki wynajmu pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 171 m² znajdujących się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość, stanowiącym własność Gminy Stary Zamość wraz z przyległym gruntem.