Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 271 /10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

Gmina
Stary Zamość

Obręb : Wierzba

 

Działka nr 105/6

 

0,04 ha

 

B/R I 0,04 ha

 

zabudowana

 

13 070,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz.8468 )

upływa z dniem 9 września 2010 r.

Stary Zamość , 27.07.2010

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

-        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości Udrycze-Koniec oznaczone działkami nr :

 

1. 549 o pow. 0,17 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,32 q pszenicy rocznie

2. 550 o pow. 0,17 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,32 q pszenicy  rocznie

3. 551 o pow. 0,17 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,33 q pszenicy rocznie,

4. 943/3 o pow. 1,16 ha wywoławcza wysokość czynszu 2,57 q pszenicy rocznie,

5. 1125 o pow. 1,44 ha wywoławcza wysokość czynszu 3,78 q pszenicy rocznie ,

6.1128 o pow. 2,67 ha wywoławcza wysokość czynszu 1,61 q pszenicy rocznie

 

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu           3.09. 2010 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 31.08.2010 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał - zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Stary Zamość , 27.07.2010

 

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

 

że w dniu 3 września 2010 r. o godz. 11°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość przetarg ustny nieograniczony na wynajm lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 189 w miejscowości Udrycze-Kolonia.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 68  m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą .

Wywoławcza wysokość czynszu -  204,0  zł  brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 31.08.2010 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

 

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  - zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 261 /2010 dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 549

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

pszenicy

działka nr 550

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

pszenicy

działka nr 551

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,33 q

pszenicy

działka nr 943/3

1,16 ha

R II 0,32 ha

R IIIb 0,38 ha

R IVa 0,21 ha

R V 0,25 ha

użytkowanie rolnicze

2,57 q

pszenicy

działka nr 1125

1,44 ha

R II 0,24 ha

R IIIa 0,66 ha

R IIIb 0,32 ha

R IVa 0,15 ha

R V 0,07 ha

użytkowanie rolnicze

3,78 q

pszenicy

działka nr 1128

2,67 ha

R IVa 0,17 ha

R V 2,50 ha

Użytkowania

rolnicze

1,61 q

pszenicy

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 261 /2010 dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Kolonia Udrycze

Budynek sklepu

 

 

 

 

 

 

Budynek jednokondygnacyjny wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności handlowej

3,0 zł brutto za 1m powierzchni budynku