Drukuj

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

Nieruchomość położona w obrębie Chomęciska Duże oznaczona działką nr 356 pow. 0,87 ha i cenie wywoławczej 159 950,00 zł. W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej .Stanowi własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9.12.2016 r. i   drugi przetarg

ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.04.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiot   rokowań podany był w wykazie wywieszonym w dniu 12 września 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie.

Rokowania odbędą w dniu 3.08. 2017r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Chomęciskach Dużych ” w sekretariacie Urzędu Gminy,  pok. 31 do dnia 2 sierpnia 2017r. 

Zgłoszenie winno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;

3. Datę sporządzenia zgłoszenia;

4. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn zm.).

5. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

6. Kopię dowodu wpłaty wadium.

I. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński