altPołożenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki głównie kwalifikowanej. Wpływa na to:

- położenie w dwóch krainach fizjograficznych (strefa krawędziowa) Padół Zamojski i Działy Grabowieckie. Szczególnie atrakcyjna jest część wschodnia gminy położona na Działach Grabowieckich. Obszar ten charakteryzuje się: urozmaiconą rzeźbą terenu, pięknem krajobrazu, dość znaczną lesistością (Pańska Dolina), czystością powietrza, znacznym nasłonecznieniem, dość długim zaleganiem pokrywy śnieżnej, dobrą komunikacją.

mini_walory_tur_pdf Pobierz przewodnik "Walory Turystyczne" gminy Stary Zamość (wersja PDF)   - położenie znacznej części gminy w obszarze chronionym, tj. Skierbieszowskim Parku Chronionego Krajobrazu oraz jego otulinie.

- przebieg drogi nr E-372 o znaczeniu międzynarodowym (Warszawa – przejście graniczne Hrebenne – Lwów).

- bliskość i dobra komunikacja zbiornika dużej retencji Nielisz oraz miasta Zamość.

- duże zasoby ludzkie.

Mimo korzystnych walorów funkcja turystyki na obszarze gminy ogranicza się do:

- przebiegu szlaku turystycznego pieszego od Wierzby – las „Pańska Dolina” Skierbieszów Kornelówka, tzw. „Po Działach Grabowieckich”. Dawny szlak żółty, tzw. Ariański został zlikwidowany;

- obiektów paraturystycznych zlokalizowanych przy drodze E-372: zajazd w Wierzbie, słabo wyposażony parking samochodowy w Krasnem, obiekty handlowe i rzemieślnicze w tym dwa warsztaty samochodowe w Podkrasnem.

kaplicatraktuTurystyka eksploracyjna to przyjazdy turystów przede wszystkim z odleglejszych terenów, (w tym — turystów zagranicznych), świadomie nastawionych na zwiedzenie atrakcji danego terenu. Gmina nie posiada w tym momencie bogatej oferty turystycznej oraz bazy noclegowej odpowiedniej do przyciągnięcia tego typu turystów. Należy jednak wykorzystać bliskość atrakcyjnego turystycznie miasta jakim jest Zamość. Oferta turystyczna gminy Stary Zamość powinna stanowić uzupełnienie oferty Zamościa. Władze gminy powinny opracować Plan Promocji Gminy i jej miejsc atrakcyjnych turystycznie i zabiegać o wspólne przedstawianie oferty turystycznej z innymi gminami powiatu. Jednocześnie zachęcając miejscowych przedsiębiorców do włączenia się w program działań.

Ważnym kierunkiem może stać się turystyka rekreacyjna z kierunku Zamościa docelowo Stary Zamość powinien stać się modnym miejscem do krótkich wyjazdów wypoczynkowych. Wydaje się, że odpowiednim kierunkiem jest promowanie gminy jako terenu atrakcyjnego do wycieczek rowerowych, oraz organizacja imprez masowych które przyciągnęłyby także mieszkańców Zamościa i sąsiednich gmin. Turystyka rekreacyjna weekendowa będzie generowała znaczący popyt na usługi agroturystyczne, usługi gastronomiczne, handlowe a także oczywiście na inne usługi około-turystyczne.