Fauna

Fauna Parku ze względu na stosunkowo niedużą ilość lasów i wód jest dość uboga. Wśród ptaków najpospolitszymi są: błotniak stawowy, bogatka, łozówka, derkacz, dzięcioł duży, gawron, kawka, jastrząb gołębiarz, sierpówka, grzywacz, sójka, kos, szpak, kwiczoł, trznadel. Z rzadkich ptaków występują u nas muchówka mała i białoszyja oraz dzięcioł średni. Warto wymienić rzadsze gatunki leśne: kowalik, myszołów, srokosz, grubodziób, sikora czubatka, krzyżodziób świerkowy, sikora modra. Wśród pól, zadrzewień, zagród wiejskich żyją dymówki, dudki, wróble, mazurki, bażanty, płomykówki, sowy uszate, puszczyki, pójdźki, bociany białe. Inne gatunki terenów otwartych to: kuropatwa, wilga, raniuszek, sroka, gąsiorek, gile. Gatunki związane z nielicznymi zbiornikami wodnymi: czajka, krzyżówka, czapla siwa (okresowo). Można zaobserwować również przelatujące kruki, klucze żurawi, gęsi czy kaczek.

motyl2 zuczek2
sarenki dzieciol_4810
fot. Dzięcioł, Piotr Derkacz

Wśród zwierzyny leśnej możemy napotkać najczęściej na sarnę, lisa, dzika, zająca, łasicę, rzadziej na jelenia, borsuka, kunę leśną, wilka, czy wędrującego łosia. Ostatnio zadomowiły się w naszej gminie bobry. Każdy mieszkaniec zna gatunki występujące w krajobrazie rolniczym takie, jak: jeż, wiewiórka, kuna domowa, tchórz, nietoperz oraz gryzonie: mysz domowa, szczur wędrowny, chomik polny, karczownik, nornik, nornica i kret. Na łąkach i terenach podmokłych występują żaby, ropuchy, jaszczurki żyworódki, rzekotki drzewne a nawet traszki. Charakterystyczne jest bogactwo bezkręgowców żyjących na siedliskach kserotermicznych np. modraszek srebroplamek.

Flora

Lasy zajmują 16,62% powierzchni gminy. Dominują lasy grądowe z dużym udziałem buka. Inne gatunki tworzące drzewostan to: grab, lipa, wiąz, jawor, dąb i sosna. W wąwozach występują wilgotne grądy i łęgi z udziałem jesionu, olchy, klonu, brzozy i jawora. W runie typowych grądów przeważają rośliny takie, jak: dąbrówka rozłogowa, gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka wonna, turzyca orzęsiona i zawilec gajowy. W runie lasów spotyka się liczne rzadkie gatunki górskie, takie jak: paprotnik górski, żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, parzydło leśne i widłak wroniec.

wisnia palka23
mak34 bez
Odsłonięte, nasłonecznione zbocza wzgórz i wąwozów oraz miedze i pobocza dróg porastają zespoły roślinności ciepłolubnej, dobrze rozwijające się na żyznym lessowym podłożu i bogate w rzadkie gatunki stepowe. Do takich roślin należą: chaber driakiewnik, cięciorka pstra, goździk kartuzek, lebiodka pospolita, pszeniec różowy, rumian żółty. Murawom kserotomicznym towarzyszą ciepłolubne i rzadkie gatunki roślin: naparstnica zwyczajna, pluskwica europejska, powojnik prosty. Najwięcej rzadkich gatunków stwierdzono jednak wśród roślin stepowych i ciepłolubnych. Należą do nich m.in. umieszczone w "Polskiej Czerwonej Księdze Roślin": wiśnia karłowata, róża francuska i kosaciec bezlistny. Do roślin z tej grupy należą także: miłek wiosenny, wężymord stepowy, ostrożeń pannoński, driakiew żółtawa, zawilec wielkokwiatowy, oman wąskolistny, aster gawędka, traganek duński i traganek wielkokwiatowy.

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

spk2Połowa terenów naszej gminy, tj. około 48 km2, leży w obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1995 roku. Są to tereny gminne położone na wschód od drogi krajowej E-17 z wyłączeniem południowej części gminy. Na terenie parku leżą następujące obręby: Krasne, Podkrasne, Wierzba, Wisłowiec, Majdan Sitaniecki, Udrycze, Chomęciska Małe, Borowina Starozamojska.

 

drogaCelem powołania parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej (190 - 313 m n.p.m.), oraz mozaiki siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych przy północno-wschodniej granicy ich gromadnego występowania z charakterystyczną florą i fauną. Walorem krajobrazu Skierbieszowskiego PK jest falisto-pagórkowata rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów lessowych.

 

Planowany rezerwat leśny "Pańska Dolina"

las2Powierzchnia leśna projektowanego rezerwatu wynosi około 54ha. Ma on ochraniać różnowiekowe, lite drzewostany bukowe. Na północnym-wschodzie jego obszaru występuje starodrzew buka z dużym udziałem grabu. Występują tu rzadkie gatunki runa leśnego: paprocie  Polystychium lobatum i Phegopteris dryopteris i turzyca orzęsiona. Gęsta sieć wąwóz nadaje atrakcyjność krajobrazową temu miejscu.

 

 

 

 

 

Pomnik przyrody

janmajdanLipa drobnolistna o obwodzie 520cm i wysokości 20m w Majdanie Sitanieckim. Lipa groziła przewróceniem i została znacznie podcięta. Obecnie pozostał po niej jedynie tzw. "świadek". Pomnik jest objęty specjalnym programem ochrony i odpowiednio pielęgnowany.