Panuje krajobraz rolniczy złożony z mozaiki pół uprawnych, śródpolnych zadrzewień, a także łąk i pastwisk oraz zabudowy wiejskiej.  Użytki rolne zajmują 68,55 km2, natomiast połacie lasów tylko 16,15 km2. Mimo to lasy są ważnym elementem krajobrazu gminy. Charakteryzuje je duży udział buka, są to laski2przeważnie grądy porozrzucane w formie wysp po polach. Wycinka pod grunty orne i II wojna światowa zrobiły swoje. Ale brak dużych zakładów przemysłowych są dobrymi czynnikami dla rozwoju środowiska przyrodniczego w naszej gminie. Ponadto 50% powierzchni gminy położone jest na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Projektowany jest również rezerwat przyrody w lesie Pańska Dolina obok oznakowanej ścieżki turystycznej, porośnięty buczyną karpacką, modrzewiem, świerkiem, sosną. Stanowi on ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa typowego dla regionu. Różnorodność przyrody i jej bogactwo sprzyja spragnionym ciszy i wypoczynku.


Mapa przyrodnicza gminy Stary Zamość 

 

alt

Legenda do mapy
Kolor Znaczenie
zielony lasy
żółty sady
niebieski rzeki
fioletowy Skierb. P. K.
brązowy drogi
Stary Zamość miejscowość
Pańska Dolina kompleks leśny