Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość

DOFINANSOWANIE 124 350 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 207 250,45 zł

Cele projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość obejmująca następujący zakres robót:

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi grubości do 10 cm z istniejącej nawierzchni bitumicznej (740,0*0,75)*2; 1110,00 m2,

- mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej (740,0*5,10); 3774,00 m2,

- mechaniczne skropienie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, (740,0*5,10); 3774,00 m2,

- wykonanie wyrównania nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, AC 16W - 50/70, warstwy wiążącej o grubości 5 cm po zagęszczeniu

(740,0*5,10)*2; 3774,00 m2,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm, AC 11 S - 50/70, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm po zagęszczeniu (740,0*5,00); 3700,00 m2,

- uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

(740,0*0,75)*2+(10,0*2*1,25 - dodatkowa dolna warstwa przy przepuście)+(zjazdy: 506,25); 1641,25 m2.

Planowane efekty:

- Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi (zwiększenie nośności drogi, polepszenie odprowadzania wody z jezdni, zwiększenie przyczepności pojazdów, skrócenie drogi hamowania pojazdów),

- Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poziom bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych (zwiększenie szans uniknięcia wypadku w sytuacjach konfliktowych m.in. poprzez ulepszenie kruszywem poboczy gruntowych),

- Usprawnienie komunikacji, zwiększenie dostępności czasowej, Ułatwienie dostępności komunikacyjnej do znajdujących się w sąsiedztwie drogi nr 110234L budynków użyteczności publicznej (świetlico-remiza w Chomęciskach Dużych) oraz do lokalnych przedsiębiorstw, które będą miały lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

- Poprawa infrastruktury drogowej transportu zbiorowego, tj. dowóz dzieci i młodzieży do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Stary Zamość.

 

Harmonogram realizacji projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość”

 

I. Realizacja robót.

 

Lp. Elementy i rodzaj robót Koszt ogółem brutto (zł) Koszt kwalifikowalny brutto (zł) Koszt niekwalifikowalny brutto (zł) Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót
1 Roboty przygotowawcze 2 730,60 2 730,60 0,00 08.2020-08.2020
2 Podbudowy 3 740,18 3 740,18 0,00 09.2020-09.2020
3 Nawierzchnie 172 366,67 172 366,67 0,00 09.2020-09.2020
4 Roboty wykończeniowe 28 413,00 28 413,00 0,00 09.2020-09.2020
SUMA 207 250,45 207 250,45 0,00  

II. Oddanie zadania do użytkowania.

Termin oddania zadania do użytkowania: 10.2020.

 

Mapka inwestycji

FDS Mapka inwestycji 110234L

droga chomeciska duze 110234L fds 01

 

droga chomeciska duze 110234L fds 02

 

droga chomeciska duze 110234L fds 03

 

droga chomeciska duze 110234L fds 04