Wnioski, formularze, wzory do pobraniaFormularze:

 

Działalność gospodarcza

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

lub w wersji elektronicznej na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju https://ceidg.gov.pl

 

Podatki

Podatki i opłaty lokalne, formularze podatkowe, gospodarka odpadami (BIP)

 

Budownictwo

Wniosek - informacja o planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie warunków na budowę ogrodzenia

Wniosek o wydanie warunków na zjazd

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B

 

Geodezja

Wniosek na usunięcie drzew

Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących wywrot / złom

Odszkodowanie za wyrządzone w gospodarstwie szkody przez bobry

 

Wodociągi

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

USC i Ewidencja Ludności:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgoszenie pobytu czasowego

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Pełnomocnictwo do zameldowania lub wymeldowania

 

Ochrona Danych Osobowych (RODO):

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych (Administrator danych osobowych)