Niniejsza witryna używa plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  OK, więcej informacji

  • O nas
  • Siedziba
  • Pracownicy
  • Projekt Unii Europejskiej
  • Galeria

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Celem działań GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych na poziomie odpowiadającym godności człowieka. GOPS podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Najczęstszymi przyczynami korzystania przez mieszkańców gminy ze świadczeń pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Osoby kwalifikujące się do świadczeń finansowych i rzeczowych z pomocy społecznej muszą spełniać ustawowe przesłanki tzn. kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodów wymienionych w art. 7 ustawy.

Poza wsparciem materialnym mieszkańcy gminy mogą otrzymać w GOPS, niezależnie od sytuacji dochodowej, pomoc w formie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w sferze osobistej i społecznej poprzez usprawnianie ich w pełnieniu odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest bardzo ważnym aspektem działal...

Rozwiń

unique3_by_svilen001_200

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stary Zamość 6
22-417 Stary Zamość
Tel. (84) 616 32 43
E-mail: gops-stzamoscmpwp.pl

 

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Rozwiń

Kierownik
Anna Barbara Molas

 

Główny księgowy

Barbara Szałacha

 

Specjaliści pracy socjalnej

Joanna Duda

Ewa Luchowska

Anna Hamerla-Dawid
Magdalena Denkiewicz

 

Inspektor d/s świadczeń rodzinnych
Elżbieta Szymanik

 

Wieloosobowe stanowiska pracy-opiekun

Zofia Smyk
Marzena Michalak
Dorota Pieczykolan
Maria Wójcik
Anna Maziarczyk
Bożena Soboń
Barbara Nizioł
Mirosława Kołodziejczuk

 

Kierowca
Sebastian Tchórz

Rozwiń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

realizuje w 2011 roku projekt systemowy:

"Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.1

 

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia do 31 grudnia 2011r. Skierowany jest do osób bezrobotnych oraz rolników, będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objętych zostało 12 mieszkańców naszej gminy: 9 kobiet i 3 mężczyzn.
Zostały zaplanowane dla nich instrumenty wsparcia zawodowego, edukacyjnego, zdrowotnego i społecznego. Dla każdego uczestnika zostały zaplanowane minimum 3 instrumenty aktywizacji. W ramach szkoleń osoby będą uczestniczyły w zajęciach indywidualnych i grupowych z doradztwa zadodowego, warsztatach psychologicznych oraz podniosą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez skorzystanie z szerokiej oferty kursów zawodowych (m.in. prawo jazdy kat. B, cukiernik, kucharz, bukieciarstwo, stylizacja paznokci, spawacz, wizaż).

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na integrację zawodową osób poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji psycho...

Rozwiń
kapital_ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl   www.efs.lubelskie.pl

europejski_fundusz_spoleczny
Copyright © 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu.
gops.staryzamosc.pl