Niniejsza witryna uywa plików cookies, które pozostaj na Twoim urzdzeniu  OK, wicej informacji

  • O nas
  • Siedziba
  • Pracownicy
  • Projekt Unii Europejskiej
  • Galeria

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Starym Zamociu realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej. Celem dziaa GOPS jest umoliwienie osobom i rodzinom znajdujcym si w trudnych sytuacjach yciowych zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych na poziomie odpowiadajcym godnoci czowieka. GOPS podejmuje dziaania zmierzajce do yciowego usamodzielnienia osb i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem.

Najczstszymi przyczynami korzystania przez mieszkacw gminy ze wiadcze pomocy spoecznej s: ubstwo, bezrobocie, niepenosprawno, dugotrwaa choroba, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Osoby kwalifikujce si do wiadcze finansowych i rzeczowych z pomocy spoecznej musz spenia ustawowe przesanki tzn. kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ustawy o pomocy spoecznej oraz pozostawa w trudnej sytuacji yciowej w szczeglnoci z powodw wymienionych w art. 7 ustawy.

Poza wsparciem materialnym mieszkacy gminy mog otrzyma w GOPS, niezalenie od sytuacji dochodowej, pomoc w formie pracy socjalnej zmierzajcej do poprawy funkcjonowania osb i rodzin w sferze osobistej i spoecznej poprzez usprawnianie ich w penieniu odpowiednich rl spoecznych oraz tworzenie warunkw sprzyjajcych temu celowi. Praca socjalna jest bardzo wanym aspektem dziaalnoci Orodka, gdy ma na celu wczenie odbiorcw wiadcze...

Rozwi

unique3_by_svilen001_200

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej

Stary Zamo 6
22-417 Stary Zamo
Tel. (84) 616 32 43
E-mail: gops-stzamoscmpwp.pl

Godziny urzdowania:
od poniedziaku do pitku od 7:30 do 15:30

Rozwi

Kierownik
Anna Barbara Molas

Gwny ksigowy

Barbara Szaacha

Specjalici pracy socjalnej

Joanna Duda

Ewa Luchowska

Anna Hamerla-Dawid
Magdalena Denkiewicz

Inspektor d/s wiadcze rodzinnych
Elbieta Szymanik

Wieloosobowe stanowiska pracy-opiekun

Zofia Smyk
Marzena Michalak
Dorota Pieczykolan
Maria Wjcik
Anna Maziarczyk
Boena Sobo
Barbara Nizio
Mirosawa Koodziejczuk

Kierowca
Sebastian Tchrz

Rozwi

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Starym Zamociu

realizuje w 2011 roku projekt systemowy:

"Integracja zawodowa osb w gminie Stary Zamo"

wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII. Poddziaanie 7.1.1

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia do 31 grudnia 2011r. Skierowany jest do osb bezrobotnych oraz rolnikw, bdcych w szczeglnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objtych zostao 12 mieszkacw naszej gminy: 9 kobiet i 3 mczyzn.
Zostay zaplanowane dla nich instrumenty wsparcia zawodowego, edukacyjnego, zdrowotnego i spoecznego. Dla kadego uczestnika zostay zaplanowane minimum 3 instrumenty aktywizacji. W ramach szkole osoby bd uczestniczyy w zajciach indywidualnych i grupowych z doradztwa zadodowego, warsztatach psychologicznych oraz podnios swoje kwalifikacje zawodowe poprzez skorzystanie z szerokiej oferty kursw zawodowych (m.in. prawo jazdy kat. B, cukiernik, kucharz, bukieciarstwo, stylizacja paznokci, spawacz, wiza).

Celem gwnym projektu jest zwikszenie szans na integracj zawodow osb poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji psychospoecznych.

Projekt suy prz...

Rozwi
kapital_ludzki

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

www.efs.gov.pl   www.efs.lubelskie.pl

europejski_fundusz_spoleczny
Copyright © 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu.
gops.staryzamosc.pl